Menu
Obec Zábrodí
ObecZábrodí
rozšířené vyhledávání

O podatelně

Adresa elektronické podatelny je podatelna@zabrodi.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv (tj. zpráv v elektronické podobě) doručovaných Obecnímu úřadu Zábrodí. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 5 MB.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Obecní úřad Zábrodí, Horní Rybníky 35, 549 46 Horní Radechová.

Úřední hodiny podatelny:

  • pondělí: 7,30-11,30, 13,00-18,00
  • čtvrtek: 7,30-11,30, 13,00-18,00

Obecní úřad Zábrodí neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Zábrodí
dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss
Identifikátor dokumentu: Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.

Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději do pěti pracovních dnů, které následují po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud je z datové zprávy možno tuto adresu zjistit), pokud odesílatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva o doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech HTML, PDF, DOC, JPG, RTF. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách zformátovaných pro systém souborů FAT a na CD/DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u níž byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že šlo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny, zasílejte na elektronickou adresu podatelna@zabrodi.cz, případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do pěti pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Seznam jmen zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Seznam jmen zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát
Jméno Platnost od Platnost do Certifikát vydala
Jan Dlauhoweský 22. 11. 2010 --- Česká pošta
Drahomíra Burdychová 24. 8. 2009 --- Česká pošta

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jedná se o datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označeno elektronickou značkou orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

nahoru

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

obrysová mapa
Obec Zábrodí